Search
Close this search box.

สิงคโปร์กับ “เงินทุน” ปรับที่ทำงานให้เป็นมิตรกับครอบครัว

pixabay.com

รัฐบาลสิงคโปร์เดินหน้านโยบาย สร้าง Work Life Balance จัดเงินอุดหนุนบริษัทเอกชน เพื่อปรับการทำงาน เพิ่มความเป็นมิตรกับครอบครัวพนักงาน  บริษัทบัญชีคว้าเงินทุน สร้างวัฒนธรรมองค์กรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ให้ WFH เพื่อการดูแลลูกเล็ก  พร้อมจัดพื้นที่สำหรับลูกหลานพนักงานในวันที่ต้องมาอยู่ที่ทำงานกับพ่อแม่

ตั้งแต่ปี 2013 รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มต้นนโยบายจัดเงินอุดหนุนที่ใช้ชื่อว่า WorkPro เพื่อสนับสนุนให้บริษัทที่ต้องการดำเนินนโยบาย Work Life Balance ให้กับพนักงาน โดยเงินดังกล่าวจะต้องนำไปใช้พัฒนาการทำงานภายในบริษัทที่เอื้อให้พนักงานทำงานแบบยืดหยุ่น และสร้างบริษัทที่มีความเป็นมิตรกับครอบครัวของคนทำงาน

ตัวอย่างของ บริษัท 3E Accounting บริษัทด้านการจัดทำบัญชี ที่เชื่อว่าการมีนโยบายที่มองความสมดุลในการจ้างงานและชีวิตส่วนตัว จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถดึงศักยภาพพนักงานได้ดีที่สุด
บริษัทฯ มีพนักงาน 35 คน ครึ่งหนึ่งมีภาระเลี้ยงดูลูก ส่วนรายที่ยังไม่มีลูก ก็ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว บริษัทเห็นว่าถ้ามีส่วนช่วยให้พนักงานดูแลครอบครัวได้ดีขึ้น พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างเป็นสุข

วิธีการสำคัญ ได้แก่ “การสร้างความเป็นทีม” เช่น เมื่อมีพนักงานคนหนึ่งมีธุระ คนอื่นจะยินดีช่วยเหลือ และเมื่อถึงคราวที่ตนเองต้องการความช่วยเหลือบ้าง คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือเป็นการตอบแทน บริษัทฯ มีการสื่อสารให้พนักงานเห็นว่า บริษัทให้คุณค่ากับพนักงานที่มองเห็นประโยชน์ของทีมและพร้อมจะดูแลช่วยเหลือเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ

3E มีการนำเทคโนโลยี VPN มาช่วยให้พนักงานติดต่อสื่อสารแบบเครือข่ายภายในองค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ละคนได้รับสิทธิในการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางได้ ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับพนักงานที่มีลูกหรือเด็กที่ต้องดูแล ก็ให้ทำงานอยู่บ้านได้ ทำให้สามารถดูแลลูกได้สะดวก หรือถ้าพาลูกมาที่ทำงาน ทางบริษัทก็จัดกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับ เช่น Bring Your Family to Work Day และ Eat With Your Family Day เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการดูแลครอบครัวให้กับพนักงาน

www.3ecpa.com.sg/

นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์ ใช้หลักการไตรภาคีในการดูแลลูกจ้างแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน องค์กรด้านการค้า และองค์กรนายจ้างสิงคโปร์ร่วมลงนามกันตั้งแต่ปี 2006 เพื่อวางมาตรฐานการทำงานที่มีสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน และมี Work Life Balance โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของทั้งบริษัทและตัวพนักงาน

มาตรฐานฯ ประกอบด้วยหลักการสำคัญ อาทิ หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานสูงอายุ ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอิสระหรือสัญญาจ้างชั่วคราว รวมถึงหลักการทำงานในชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง และสิทธิในการลาหยุดเพื่อทำธุระในการดูแลครอบครัวในยามฉุกเฉิน

ส่วนนโยบายเงินอุดหนุน WorkPro สำหรับบริษัทที่ต้องการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้มีความยืดหยุ่น และสร้างให้เป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อครอบครัว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. เงินสนับสนุนบริษัทที่จ้างงานผู้สูงวัย อุดหนุนเงินให้บริษัทที่จ้างงานพนักงานอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีระบบฝึกอบรมช่วยเหลือตรงกับความต้องการของพนักงานสูงวัย

2. เงินสนับสนุนออกแบบการทำงานที่เอื้อต่อคนทุกวัย สนับสนุนการสร้างเครื่องมือช่วยเหลือการทำงาน และจัดรูปแบบการทำงานที่เอื้อต่อคนสูงวัย

3. เงินสนับสนุน Work Life สนับสนุนสร้างระบบที่เอื้อต่อการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างระบบการแบ่งงานเพื่อลดภาระงานหนักของพนักงานบางส่วน

ที่มา :
https://www.3ecpa.com.sg/
https://www.mom.gov.sg/