Search
Close this search box.

สวัสดิการองค์กรแบบไหน ได้ใจ LGBTQ+ และครอบครัว

Pride month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายน

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศ ได้รับการยอมรับมากขึ้น สถานที่ทำงานหลายเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา บริษัทหลายแห่งเริ่มมีนโยบายและสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงครอบครัว เพิ่มขึ้น

การสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้ครอบคลุมและเป็นมิตรต่อพนักงานทุกเพศ รวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน เป็นอีกปัจจัยที่นายจ้างจะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

FFW พาสํารวจแนวทางที่สถานที่ทำงานสามารถสนับสนุนพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศและครอบครัวของพวกเขา

1 สนับสนุนการรับลูกบุญธรรม

การรับเด็กเป็นลูกบุญธรรม และการเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นอีกทางเลือกสําหรับพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศในการสร้างครอบครัว โดยอาจเป็นการรับเด็กจากครอบครัวคนรู้จัก จากสถานสงเคราะห์ จากหน่วยบริการความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น

การจัดหาแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลบุตรบุญธรรม เช่น แหล่งที่สามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะช่วยลดความเครียด และการเสียเวลากับการค้นหาข้อมูลให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง

Johnson & Johnson

J&J ให้ความช่วยเหลือในการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และการตั้งครรภ์แทน สําหรับคู่รักเพศเดียวกันที่ต้องการมีลูก บริษัทยังสนับสนุนการดูแลสุขภาพสําหรับพนักงานที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงร่างกาย รวมถึงอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด และการบําบัดทดแทนฮอร์โมน

2 สวัสดิการที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัว

พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ จำนวนหนึ่งมีแผนที่จะใช้เทคโนโลยีช่วยการมีลูก ซึ่งบริษัทสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสวัสดิการในการสร้างครอบครัวให้กับพนักงานได้ ทั้งนี้ การรักษา ค่าใช้จ่าย และความต้องการของพนักงานแตกต่างกันไป เช่น การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) การทำเด็กหลอดแก้ว หรือแม้แต่การรักษาหรือฟื้นฟูภาวะเจริญพันธุ์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักสามประการของการจัดสวัสดิการที่สนับสนุนการเจริญพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ

• การดูแลก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งรวมถึงการทดสอบ การรักษา และการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

• การเข้าถึงสถานบริการสุขภาพที่เชี่ยวชาญในการดูแลพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ

• เงินอุดหนุนการรักษา และ/หรือการเบิกเงินสำรองจ่าย

การสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถสร้างครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และช่วยพวกเขาให้รับมือความเครียดจากการใช้บริการสุขภาพ และการเงินได้

ตัวอย่าง

J.P. Morgan Chase

บริษัทได้ขยายสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยให้พนักงานจ่ายค่ารักษาภาวะเจริญพันธุ์และบริการอุ้มบุญ

พนักงานในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้มีการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่ามีบุตรยาก สามารถได้รับการรักษาสูงถึง 30,000 ดอลลาร์ รวมถึงการปฏิสนธินอกร่างกาย

3 สนับสนุนการดูแลสุขภาพจิต

พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศก็เหมือนกันกับหลาย ๆ คน ที่อาจเผชิญความสับสนวุ่นวายในช่วงเวลาของการสร้างครอบครัวใหม่ รวมถึงเวลาที่ต้องดูแลผู้สูงอายุุในครอบครัว การสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพจิต จะช่วยให้พนักงานก้าวข้ามช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน หรือพบกับความยากลำบากในชีวิตได้อย่างราบรื่น เป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานในความรับผิดชอบได้อีกทางหนึ่ง

ตัวอย่าง

Oracle

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยมีการจัดตั้ง “Oracle Pride Employee Network” ที่พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งออนไลน์และออนไซต์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ยอมรับ และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีบริการดูแลสุขภาพจิตให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

4 การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยได้รับค่าจ้าง

กฎหมายของทุกประเทศ กำหนดถึงความรับผิดชอบที่นายจ้างมีต่อพนักงานที่ตั้งครรภ์ และต้องดูแลลูก สิทธิเหล่านี้ ต้องไม่มองข้ามคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

การลาหยุด โดยได้รับค่าจ้างอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยให้พนักงานเตรียมพร้อมสู่ความเป็นพ่อแม่ด้วยความมั่นคงทางการเงิน ลดภาระค่าใช้จ่าย และความกังวลต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้คนทำงานมีใจจดจ่อกับงานได้โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ตัวอย่าง

Shell

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เชลล์เสนอการลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเวลา 8 สัปดาห์ทั่วโลกให้กับผู้ปกครองที่ไม่ได้คลอดบุตรด้วยตัวเองทุกคน รวมถึงพ่อใหม่และผู้ปกครองที่ตั้งครรภ์แทน หรือการรับบุตรบุญธรรม และพนักงาน LGBTQ+ ซึ่งมาตรฐานขั้นต่ำนี้ สำนักงานในแต่ละประเทศสามารถพิจารณาเพื่อให้พนักงานมีวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างนานกว่าที่บริษัทแม่กำหนดไว้ได้

5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ที่ทำงานที่มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการ “นับรวม” (Inclusion) พนักงานทุกเพศวัย จะช่วยให้คนทำงานทุกคนรู้สึกสบายใจในการทำงาน ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม

สถานที่ทำงานควรมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน มีการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย รู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่มีการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันด้วยความเป็นเพศ ซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจ และทุ่มเทให้กับการทำงาน เพราะรู้ว่าตนเองจะได้รับการพิจารณา/ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากนี้ พนักงาน LGBTQ+ ต้องการความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีความปลอดภัยในที่ทํางาน นโยบายที่ต่อต้านการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ รวมถึงการเลือกปฏิบัติของ LGBTQ+ เป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งนี้ ในสัญญาจ้างงาน คู่มือพนักงาน รวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทควรมีนโยบายในเรื่องนี้ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง มีช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งมีบทลงโทษชัดเจนกรณีมีการละเมิดข้อกำหนดต่าง ๆ

ตัวอย่าง

IBM

บริษัทได้ดำเนินการนโยบายและส่งเสริมวัตนธรรมความเข้าใจและยอมรับพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศมาตั้งแต่ปี 2527

อ่านเพิ่มเติม แบรนด์ไทย

Yuedpao ประกาศสิทธิประโยชน์พนักงาน LGBTQ+

เคท ครั้งพิบูลย์ : เข้าใจปัญหา “วิกฤติวัยกลางคน” จะดูแลคนทำงานอย่างเข้าใจ

ข้อมูล:

www.mavenclinic.com
fertilitymattersatwork.com
www.forbes.com