Search
Close this search box.

จากการจัดเก็บข้อมูลองค์กร/สถานประกอบการตัวอย่าง พบว่าแต่ละองค์กรมีการสนับสนุนการดูแลครอบครัวให้กับพนักงานที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็น 4 มิติหลัก ได้แก่

Time Management

การเปิดโอกาสให้พนักงานบริการจัดการเวลาได้เองมากขึ้น

Friendly Location

การมีสถานที่ทำงาน เอื้อต่อการทำงานและดูแลครอบครัวไปพร้อมกัน

Family Support

การสนับสนุนการดูแลครอบครัว ด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายต่างๆ

Family Relationship

การสนับสนุนคนทำงาน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

Time Management

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีการบริหารจัดการเวลาสำหรับการทำงานและชีวิตครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี ตัวอย่างเช่น

Friendly Location

การใช้ทำเลที่ตั้ง เพื่อเอื้อให้พนักงานสาารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการดูแลครอบครัว

การสนับสนุนครอบครัวแบ่งเป็นสองด้านหลัก ได้แก่ การสนับสนุนด้านสถานที่ในที่ทำงาน เพื่อเอื้อให้พนักงานดูแลลูกได้ดีขึ้น เช่น การจัดห้องนมแม่ เนิร์สเซอรี ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวในด้านต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างเช่นการจัดกองทุนเงินยืมสำหรับพนักงาน โดยมีตัวอย่างของ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช และบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด

องค์กร/สถานประกอบการหลายแห่ง มีแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กับพนักงาน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ เพื่อให้พนักงานสามารถนำสมาชิกในครอบครัวมาร่วมงานที่จัดขึ้นในที่ทำงาน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันแม่ รวมไปถึงวันปีใหม่ หรือการจัดทริปท่องเที่ยวประจำปี นอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวพนักงานแล้ว หลายองค์กรต้องการให้พนักงานและสมาชิกมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน เป็นการสร้างวัฒนธรรมแบบพี่น้อง ด้วยหวังให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น