Search
Close this search box.

ก.แรงงาน หนุน “มุมนมแม่” ปั้นพนักงานเป็นวิทยากร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมบุคลากรในสถานประกอบการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมสุขภาพ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เน้นดูแลสุขภาพแรงงานหญิง เผยมีที่ทำงานจัดมุมนมแม่แล้วกว่า 1,900 แห่ง
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดอบรมบุคลากรที่ทำงานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในเรื่องการดูแลสุขภาพแรงงานหญิง และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ปรึกษาแรงงานหญิง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 จำนวน 10 คน โดยจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมให้จัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการจัดให้มีมุมนมแม่แล้วกว่า 1,900 แห่ง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้นำองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ไปเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สถานประกอบกิจการใดสนใจจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 0080 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน