Search
Close this search box.

ฟินแลนด์: พ่อแม่สูงวัย-ลูกป่วย บริษัทช่วยดูแล

บริษัทโทรคมนาคม DNA Plc ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ปัจจุบันทำธุรกิจด้านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตในประเทศฟินแลนด์ มีพนักงานในสังกัด 1,600 คน

DNA Plc ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงาน และมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีแนวคิดว่า พนักงานควรได้ใช้เวลาพักผ่อนเพียงพอและควรมีเวลาได้อยู่กับครอบครัว

บริษัทโทรคมนาคมเป็นมิตรกับครอบครัวแห่งนี้ เคยทำการสำรวจ และพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งของพนักงานที่มีครอบครัวคือ จำเป็นต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตไปกับการดูแลเด็ก ทำให้ไม่สามารถทำงานตรงตามเวลาได้ ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมี Work Life Balance บริษัทจึงจัดให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น “ทุกที่ ทุกเวลา”

โดยพนักงานที่ลูกป่วยไข้ บริษัทให้ทางเลือกว่าถ้าไม่ต้องการหยุดงานไปดูแลลูกด้วยตัวเอง บริษัทฯ ก็มีสวัสดิการจ้างผู้เชี่ยวชาญบริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Home care service) เป็นเวลา 3 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง สำหรับพนักงานที่มีลูกอายุ 0-9 ขวบ

พนักงานอีกส่วนหนึ่ง ไม่มีลูกเล็กๆ แต่รับหน้าที่ในการดูแลสมาชิกสูงวัยในครอบครัว บริษัท DNA Plc จึงมีสวัสดิการสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว โดยบริษัทฯ จัดงบประมาณเพื่อว่าจ้างบริษัทดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านพนักงาน เพื่อดูแลพ่อแม่ที่สูงวัย เป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเหล่านี้ จะให้บริการตามความต้องการจำเป็นของพนักงานและผู้สูงอายุในครอบครัว เช่น ช่วยพาผู้ผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพตามที่หมอนัด ช่วยซื้อของ ทำอาหาร เป็นต้น

คุณตา ลาเลี้ยงหลาน

และโดยเหตุที่ฟินแลนด์ ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชนมีนโยบายที่ตอบโจทย์ของประชากรและสังคม เช่น การขยายเวลาเกษียณ ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น

สิ่งที่ติดตามมา สำหรับบริษัท DNA Plc ก็คือ การริเริ่มนโยบายลาคลอดสำหรับปู่ย่าตายาย (Grandparental Leave) มาตั้งแต่ปี 2017 เพราะเชื่อว่า ปู่ย่าตายายสมควรได้อยู่กับหลานอย่างเต็มที่ อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่เด็กๆ เองน่าจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

DNA Plc จึงมีสวัสดิการที่เรียกว่า Grandparental Leave ที่อนุญาตให้พนักงานสูงอายุ ที่มีหลาน เหลน ซึ่งก็รวมไปถึงลูกติด หรือลูกบุญธรรม ของลูกหลาน สามารถลาหยุดเป็นเวลาหนึ่งปี โดยยังได้รับค่าตอบแทน เพื่อใช้เวลาอยู่กับเด็กๆ ซึ่งจะเลือกช่วงเวลาการลาได้ นับตั้งแต่เด็กคลอดไปจนถึงตอนที่เด็กอายุ 10 ขวบ โดยนโยบายนี้ของบริษัท ได้รับรางวัลมาตรการยอดเยี่ยมในการสนับสนุนการทำงานของพนักงาน (Working Life Action of the Year) 

บริษัท DNA Plc ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านครอบครัว (Väestöliitto) ว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อครอบครัว ตั้งแต่ปี 2015 จนปัจจุบัน

ประเทศฟินแลนด์นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสวัสดิการด้านสังคมที่ดีแก่ประชาชน สืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีพื้นฐานแนวคิดสังคมนิยมที่เน้นการสร้างความเท่าเทียม

สำหรับนโยบายด้านครอบครัว รัฐบาลฟินแลนด์ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่

  1. เงินสนับสนุนครอบครัว สำหรับช่วยเหลือแม่ที่ตั้งครรภ์ ค่าเลี้ยงดูเด็ก การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และการลดหย่อนด้านภาษีต่างๆ
  2. ระบบลาคลอด หรือลาเลี้ยงดูเด็ก โดยปัจจุบัน พ่อและแม่เด็กสามารถลาได้รวมกันเป็นเวลาเกือบ 1 ปี เพื่อเลี้ยงลูก และยังได้รับเงินเดือนค่าจ้างตามเดิม
  3. สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐบาล มีอยู่ทั่วประเทศรวมถึงในระดับท้องถิ่น และยังได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมหากกรณีพ่อแม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้พาไปสถานรับเลี้ยง
  4. สวัสดิการสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ตั้งแต่การมีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเด็กและนักจิตวิทยาเด็ก รวมถึงสวัสดิการบริการด้านการรักษาสุขภาพสำหรับเด็ก

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา รัฐบาลริเริ่มโครงการ Family-Friendly Workplace Program เพื่อค้นหารูปแบบการทำงานที่จะตอบสนองความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

ที่มา :

https://corporate.dna.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/