Search
Close this search box.

เครือข่าย FFW ร่วมเวทีร่าง “วาระแห่งชาติ ส่งเสริมมีบุตร”

เครือข่ายสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร่างวาระแห่งชาติ ประเด็น ส่งเสริมการมีบุตร จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการเกิดเป็น 1 ใน 13 วาระเร่งด่วน Quick Win 100 วัน ของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการผ่านนโยบาย “30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่”

โดยการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็ก ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจการมีบุตรเมื่อพร้อม เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม “มีลูก มีแต่ได้”

หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายในครั้งนี้แล้ว กรมอนามัย จะมีการปรับร่างวาระแห่งชาติดังกล่าว ก่อนนำเสนอในคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เครือข่ายสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับคตรอบครัว  ร่วมการประชุมจัดทำร่างวาระแห่งชาติ ส่งเสริมการมีบุตร ของกระทรวงสาธารณสุข