Search
Close this search box.

เครือข่าย FFW ปี 4 ชูประเด็น “การเงินครอบครัว”

เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว จัดการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถนน วิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน

ในการประชุมครั้งแรกของปีนี้ คณะทำงานมีการนำเสนอแผนการดำเนินงาน ที่สำคัญประกอบด้วย การดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาแนวทางการจัดการการเงินเพื่อเป็นสวัสดิการองค์กรสำหรับพนักงาน โดยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มโนบูโร และการขยายผลแนวปฏิบัติเพื่อการเป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

คุณโกศล สงเนียม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ ไทยพีบีเอส ได้ร่วมนำเสนอประสบการณ์การช่วยเหลือพนักงานในการจัดการปัญหาหนี้สิน โดยมีการดำเนินการผ่านกลไกภายใน ได้แก่ สหกรณ์บริการสื่อสารสาธารณะ และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารอิสลาม มูลนิธิสุภา วงค์เสนา เป็นต้น โดยองค์กรจะมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าปัญหาหนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพนักงาน แต่มีคนในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งเป็นผู้ใช้เงิน และอาจเป็นส่วนที่เข้ามาร่วมมือในการจัดการหนี้ด้วย

ในที่ประชุม มีความสนใจการดำเนินงานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และคนทำงานได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงหลังสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด โดยเฉพาะหลายครอบครัว ที่อาจมีสมาชิกในครอบครัวถูกออกจากงาน

คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ล่าสุด เริ่มฟื้นตัวได้หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง และการท่องเที่ยวกลับมา รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลพนักงานในช่วงวิกฤติ

“บริษัทมีทุนการศึกษา พนักงานสามารถพาลูกเข้ามาที่ทำงานในช่วงปิดเทอม และให้ค่าขนม ให้เบิกอุปกรณ์การเรียนได้หรือเบิกเงินตามราคาจริงให้กับลูกพนักงานที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

“ในกรณีพนักงานสูงอายุที่เจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายเกินการคุ้มครองของประกันสังคม มีเครือข่ายจิตอาสาและ คนในชุมชนขับรถพาผู้สูงอายุที่เป็นคนในครอบครัวของพนักงานไปหาหมอให้เพื่อให้พนักงานไม่ต้องหยุดงานและเสียรายได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย”

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ภาคีเครือข่ายฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กของไทยพีบีเอส และร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว