Search
Close this search box.

FFW จับมือ โนบูโรเสริมทักษะการเงิน-สู้หนี้ครัวเรือน

เพราะหนึ่งในภารกิจสำคัญของ เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family-Friendly Workplace – FFW) ในปี 2566 คือ การพัฒนาแนวทางการจัดการหนี้สินให้กับคนทำงาน เครือข่าย FFW จึงร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ โนบูโร (noburo) จัดโครงการ ภารกิจ “พิชิตหนี้” ครอบครัวดี การงานก้าวหน้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ การจัดการด้านการเงิน ให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมถึงการวางแผนแก้ปัญหาหนี้สิน ปรับพฤติกรรมการเงินรายบุคคล พร้อมการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม และการใช้แอปพลิเคชัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 สัปดาห์

โครงการภารกิจพิชิตหนี้ฯ เป็นการทดลองวางแผนการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของครอบครัว ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม 2566 มีองค์กรเข้าร่วมโครงการนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ บจ. ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (ผู้ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก) และ บจ. ฟู้ดแพชชั่น (บาบีคิวพลาซ่า เรดซัน ฯลฯ) โดยแต่ละแห่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 25 คน

ในช่วงที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กับพนักงานทั้ง 2 องค์กร เพื่อเน้นการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการการเงิน ควบคู่กับการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกทักษะการฟัง การเข้าใจความแตกต่าง และการสื่อสารเชิงบวก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพูดคุยกัน และสามารถสื่อสารในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การทำงบดุลการเงินร่วมกัน รวมถึงการเสริมสร้างความรอบรู้เท่าทัน ฝึกวินัย และความรับผิดชอบทางการเงินให้แก่สมาชิกในครอบครัว

หลังจากผ่านการปฐมนิเทศแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำภารกิจพิชิตหนี้ตามแผนที่วางไว้ ผ่านแอปพลิเคชัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 สัปดาห์ จะเป็นการสรุปผลเพื่อการขยายผลการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างทักษะทางการเงิน ควบคู่กับทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในลำดับต่อไป