Search
Close this search box.

ร่วมเวทีขับเคลื่อนนโยบายที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว

เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือมาตรการสนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ (ThaiHealth Academy) ถนน พหลโยธิน จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ทั้งที่เข้าร่วมการประชุมในสถานที่ และผ่านช่องทางออนไลน์

สาระสำคัญเป็นการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงนโยบายและมาตรการของภาครัฐ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเอกชนให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ผ่านการสนับสนุนพนักงานลูกจ้างให้ดูแลครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งที่เป็นเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ได้ดียิ่งขึ้น

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า การสนับสนุนการดูแลครอบครัวให้กับพนักงาน นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์ความรับผิดชอบสังคมสำหรับภาคธุรกิจ (CSR) รวมถึงตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG – Environment Social and Governance) ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมากอยู่ในขณะนี้อีกด้วย