Search
Close this search box.
สสส.

มหกรรมครอบครัวยิ้ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนทำงานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว

เครือข่ายสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว ร่วมงานมหกรรมครอบครัวยิ้ม : ถอดรหัสประสบการณ์การทำงานแบบชุมชนนำ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคน ใช้คนทั้งหมู่บ้าน” โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนความสำเร็จ รวมถึงช่องว่างจากการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่

ภาคีเครือข่าย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำเครื่องมือ ความรู้ และนวัตกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพื้นที่ทำงานของตนเอง

ผู้เข้าร่วประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก 19 จังหวัด รวมทั้งภาคีหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารมวลชน