Search
Close this search box.

ถ้าต้องเลือกระหว่าง งาน กับ ครอบครัว
คุณจะเลือก…

ถ้าคุณเลือก...
งาน

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้น

เด็กติดเกม

15 – 20%

เด็กและวัยรุ่นไทย 15-20%
มีปัญหาการเล่นเกม

5%

ติดเกม

เด็กเริ่มติดเกมด้วยอายุที่ลดลงเรื่อย ๆ
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านภาษา กล้ามเนื้อ
การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ครอบครัวแหว่งกลาง

เด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่พร้อมหน้า
ลดจำนวนลง
อย่างต่อเนื่อง

เด็กอยู่กับผู้สูงวัย มักเกิดช่องว่างด้านการสื่อสารและความเข้าใจ
จึงไม่สามารถดูแลหลานได้อย่างเหมาะสม

ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว

ในรอบ 20 ปี
ผู้สูงอายุในไทย
อาศัยตามลำพัง
เพิ่มขึ้น 2 เท่า
หรือราว 800,000 คน

และมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ

ถ้าคุณเลือก...
ครอบครัว

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้น

งานชะงัก ไม่ก้าวหน้า เงินเดือนน้อย

เพราะไม่สามารถทุ่มเทให้กับงานได้ ความรู้ความสามารถที่มี
ไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กร และสังคม

แรงงานไทยออกจากตลาดแรงงานเร็ว

ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง

ที่มีภาระดูแล
สมาชิกในครอบครัว

แรงงานไทย
ออกจากตลาดตั้งแต่
อายุ 45 ปี

ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ
รวมทั้งไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ

องค์กรระหว่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อน Family-Friendly Workplace

องค์กรระหว่างประเทศ ที่มีภารกิจการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ล้วนแต่มีวาระผลักดันให้เกิดที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัวคนทำงานแทบทั้งสิ้น

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO – International Labour Organization)
กำหนดมาตรฐานคุ้มครองแรงงานด้านครอบครัว โดยจัดทำคู่มือพัฒนาสภาพการทำงาน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development )
มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเรื่องที่ทำงานเป็นมิตรของครอบครัว และ Work Life Balance ในประเทศต่าง ๆ โดยมี OECD Better Life Index เป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลักดันนโยบาย เช่น การลาคลอด สวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีลูก ห้องนมแม่ เดย์แคร์ รวมทั้งร่วมมือกับเอกชนเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้น

World Bank
ขับเคลื่อน IFC’s Corporate Strategy 3.0 ผ่าน International Finance Corporation โดยการสำรวจตัวอย่างบริษัทที่เป็นมิตรกับครอบครัวในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เช่น ฟิจิ เมียนมาร์ ศรีลังกา อินเดีย เพื่อค้นหารูปแบบนโยบายการสนับสนุนที่เหมาะสม

UN Women
จัดโครงการ Women’s Empowerment Principles ร่วมกับเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานสำหรับผู้หญิง โดยจัดเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก และสนับสนุนการทำงานสำหรับพนักงานที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว

องค์การสหประชาชาติ (UN – United Nations)
ออกแถลงการณ์ภายใน ยืนยันว่าพนักงานกว่า 37,000 ชีวิต จะได้รับการสนับสนุนให้ดูแลครอบครัว รวมถึงสวัสดิการ เช่น ลาคลอด ยืดหยุ่นเวลาทำงาน มีสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น

กสร.แนะองค์กรจัด “สวัสดิการครอบครัว” ได้ใจลูกจ้าง

สค.หนุนสถานประกอบการ เสริมคุณภาพชีวิตลูกจ้างและครอบครัว

หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมสถานประกอบการในการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการ ที่เอื้อให้พนักงาน/ลูกจ้างดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ ได้แก่

สิทธิลาคลอด

ไม่เกิน 98 วัน รวมถึงวันลา
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร โดยยัง ได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงาน แต่ไม่เกิน 45 วัน

ศูนย์เด็กเล็ก

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งขึ้น
ในสถานประกอบการ
 

การยกเว้นภาษี

ให้กับสถานประกอบการ
ที่จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
 

การจัดสวัสดิการ แรงงานแบบยืดหยุ่น

เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน
รวมถึงครอบครัว
 

การส่งเสริม การจัดมุมนมแม่

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงทำงาน
ในการจัดเก็บน้ำนมสำหรับลูก
 

การจัดส่งน้ำนมแม่

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้หญิงทำงาน
ซึ่งต้องส่งน้ำนมให้ลูกที่อยู่ต่างจังหวัด
 

สิทธิการลาหยุด

ของข้าราชการชาย
เพื่อช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 

ในประเทศไทย เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว ได้รวบรวมตัวอย่างขององค์กรที่มีการสนับสนุนการดูแลครอบครัวให้กับพนักงานในหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันตามบริบทของงาน คนทำงาน รวมทั้งรูปแบบการประกอบการ โดยอาจแบ่งเป็น 4 มิติที่สำคัญ

Time Management

การเปิดโอกาสให้พนักงาน บริหารจัดการเวลาได้เองมากขึ้น

Work Location

การมีสถานที่ทำงานเอื้อต่อการทำงานและดูแลครอบครัวไปพร้อมกัน

Family Support

การสนับสนุนการดูแลครอบครัว ด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายต่างๆ

Relation

การสนับสนุนคนทำงาน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

เสียงจากคนทำงาน

ดูแลสุขภาพ เพื่อครอบครัวพนักงาน

เติมพลังให้ “คุณพ่อ”

ใส่ใจ “ผู้สูงวัย” ในครอบครัว

“เวลาจัดการได้” มีความหมายมากที่สุด

มุมมองนักบริหาร

พนักงานมีสุข สร้างงานเต็มประสิทธิภาพ

“งาน-ครอบครัว” สมดุลชีวิตสองด้านสร้างได้

สกัดปัญหาหนี้สิน ก่อนลุกลามกระทบงาน

สวัสดิการที่ตอบโจทย์ โดนใจคนทำงาน

เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อเด็ก และครอบครัว

เสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจ

อุตสาหกรรม 4.0 ต้องดูแล
ครอบครัวพนักงาน สร้างความผูกพันองค์กร

เครือข่ายสถานประกอบการ
ที่เป็นมิตรต่อเด็ก และครอบครัว

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120