“ท้อง” ทำงานอย่างไร ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19

เผยอัตราตาย หญิงตั้งภรรค์จากโควิด สูงกว่าคนทั่วไปกว่า 2 เท่า พบคนที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แนะหน่วยงานรัฐ/เอกชน จัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ติดโควิดเริ่มพบมากขึ้นหลังสงกรานต์ปี 2564 ข้อมูลล่าสุด ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดโควิด 1,993 ราย คลอดแล้ว 1,129 ราย (คิดเป็น 55% ) และกลุ่มนี้มีการฉีดวัคซีนเพียง 10 ราย พบทารกติดเชื้อจากแม่ 113 คน คิดเป็น 11.8% ถือว่าสูงกว่าต่างประเทศมาก ส่วนหนึ่งเพราะเทียบกับข้อมูลจากประเทศที่ฉีดวัคซีนจำนวนมากแล้ว เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น “ที่น่าห่วงคือหญิงตั้งครรภ์ติดโควิดเสียชีวิตถึง 37 ราย คิดเป็น 1.85% เทียบกับคนทั่วไปที่ติดเชื้อเสียชีวิต 0.83% […]

กลุ่มตั้งครรภ์เสี่ยงสูง แนะตรวจครรภ์ทางไกล เลี่ยงไปโรงพยาบาล

ในการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร” นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รับรู้ เข้าใจถึงนโยบายการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสามารถให้บริการและคำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนบริหารจัดการ การให้บริการในสถานพยาบาลสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการ ป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 จากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 20 กรกฎาคม 2564 พบมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 898 ราย เสียชีวิต 16 ราย ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน แต่ข้อมูลวัคซีน ในหญิงตั้งครรภ์ยังมีไม่มาก กรมอนามัยจึงให้ความสำคัญโดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ผลักดันนโยบายให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่เหมาะสมผ่านคลินิกฝากครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์ไปรับบริการอยู่ โดยให้หญิงตั้งครรภ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค “ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ยังคงต้องป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเป็นพิเศษ […]

แนะเช็คอายุครรภ์ก่อนฉีดวัคซีน ลดความเสี่ยงทั้งแม่และเด็ก

กรมอนามัย แนะหญิงตั้งครรภ์ ควรฉีดวัคซีนหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง และลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดที่อาจเกิดผลแทรกซ้อนในระยะยาวต่อเด็กได้ พร้อมแนะปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ลดเสี่ยงโควิด-19 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบการติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน ชุมชนแออัด และในครอบครัว ข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ จำนวน 519 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ก็พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตแล้ว จำนวน 8 ราย ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อมาจากสถานที่ทำงานและจากบุคคลในครอบครัว พบทารกเสียชีวิต จำนวน 4 ราย ทารกติดเชื้อ จำนวน 36 ราย จากการศึกษาทบทวนข้อมูลการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป องค์การต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ […]